Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Közlemények

 

A Szövetkezeti Kutatási Alapítvány státusa, illetve a hozzá kapcsolódó kötelmek és jogosultságok

Az OKISZ, a SZÖVOSZ és a TOT 1990-ben létre hozta a Szövetkezeti Kutatási Alapítványt. Jogállását és működését a Ptk 74/A-, B-, C-, D-, E-, illetve F §-sai szabályozzák, közülük a főbbek:

• az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, ezután az Alapítók az Alapítványt nem vonhatják vissza;

• az Alapító Okiratot az Alapítók az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatják, a változtatás tehát csak meghatározott körben, az Alapítvány eredeti céljának megfelelő működés fenntartása érdekében történhet;

• az Alapítók az Alapítvány létesítése után, közvetlenül nem rendelkezhetnek az alapítványi célra rendelt vagyonnal;

• az Alapítók az Alapító Okiratban kijelölik a Kezelő Szervezetet (Kuratóriumot), nem hozható létre olyan Kezelő Szervezet, amelyen át az Alapítók (közvetve, vagy közvetlenül) az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak;

• az Alapítvány Kuratóriumának alkalmasnak kell lenni arra, hogy az Alapítóktól függetlenül, az alapítványi céloknak megfelelően végezze tevékenységét, a testület egy, vagy több tagját (meghatározott feltételek esetén) az Alapítók visszahívhatják;

• az Alapítók a Kuratóriumba (Kezelő Szervezetbe) csak olyan módon vehetnek részt, hogy a döntéshozatalnál ne kerülhessenek túlsúlyba, illetőleg jogosítványokat kizárólagosan ne gyakorolhassanak;

• az Alapítvány döntéshozó, ügyintéző és képviseleti jogkörét egyértelműen meg kell határozni az Alapító Okiratban;

• a Kuratórium az Alapító Okiratot nem módosíthatja, ugyanakkor kezdeményezhet, ebben az Alapítók közösen dönthetnek, s szükség esetén előterjesztést tehetnek a Bíróság felé, a változtatás bírósági bejegyzéssel válik törvényessé;

• a Bíróság törli, illetve megszűnteti az Alapítványt, ha céljának megvalósítása lehetetlenné válik, illetve ha a Kezelő Szervezet (a Kuratórium) tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti és az Alapítók ( a Bíróság felhívása ellenére) a kijelölést nem vonják vissza és kezelőnek más szervezetet nem jelölnek ki;

• a megszűnt Alapítvány vagyonát a Bíróság hasonló célú alapítványi (közhasznú) szervezet támogatására köteles fordítani.

Az Alapítókat (ágazataikon túl) a hazai szövetkezés egészét szolgáló elkötelezettség is vezette. Ezt testesíteti meg az Alapító Okiratban részükről megfogalmazott és a Bíróság által bejegyzett cél: a szövetkezeti kutatás, nevelés, oktatás, a szövetkezeti eszme és történet ápolása, ismeretterjesztés, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartása, a szövetkezéssel összefüggő tudományos közélet szervezése, folyóirat szerkesztése és kiadása, könyvtár és dokumentációs gyűjtemény fenntartása a Szövetkezeti Kutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) keretében, a működés pénzügyi alapjainak hosszú távú biztosítása.

A működés anyagi alapjait az Alapítók az általuk tulajdonolt és költségvetési szervként fenntartott Intézet vagyonának az Alapítványba történő apportálásával, illetve 3.3-3.3 millió Ft., összesen 9.9 millió Ft. bevitelével alapozták meg. Az Alapítvány jelenleg 105 m2-es belvárosi ingatlannal és 78.5 millió Ft. pénztőkével rendelkezik, amely kincstárjegyben van lekötve, hozama az Intézetben folyó tevékenység anyagi forrása. Az önálló jogi személyiségű Intézet a működéséhez szükséges berendezések és eszközök birtokosa, a könyvtár és a dokumentációs gyűjtemény anyagiakkal nem kifejezhető érték, a szövetkezeti jelen és jövő egyik kiemelkedő szellemi bázisa.

Az Alapító Okiratban az Alapítók által lefektetett célok megvalósítását (az Intézetben folyó tevékenységet) az Alapítvány anyagi forrásai: vagyona és annak hozadékai a lehetséges mértékben biztosítják. Az Alapítók az Alapító Okiratban deklarálták, hogy az Alapítvány vagyona csakis az általuk megjelölt célokra fordítható, ez megváltoztathatatlan és vissza vonhatatlan elhatározásuk. Az Alapító Okiratot (kiemelt kérdéskörben) kétszer változtatták meg az Alapítók. Egyik esetben a SZÖVOSZ megszűnése (3 jogutód) miatt, időközben a TOT is átalakult (MOSZ). A másik alkalom az Alapítvány közhasznú szervezetté történő átalakulása volt. A közhasznú szervezetté válással az 1997 évi CLVI. törvény alapján az Alapítók újabb kötelezettségeket vállaltak és jogosultságokat szereztek. Ezek szerint:

• a közhasznú szervezetnek minősülő Alapítvány létesítő okiratában a közhasznú tevékenységet, a szervezeti rendet, a nyilvánosságot, ennek részeként a közhasznú tevékenységről szóló beszámoló közzétételének kötelezettségét és módját rögzíteni kell;

• a közhasznú szervezet számos külön fajta adó-,vám-, s egyéb jogszabályban meghatározott kedvezményben részesül, illeték mentességet élvez.

Ezekkel összhangban az Alapítvány önálló jogi személyiségű szervezete: az Intézet kibővített körben folytja az Alapítók által kitűzött közhasznú tevékenységet, sokoldalú szolgáltatást nyújt. Az Alapítvány vállalja a működés nyilvánosságát, többek között a közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóját a "Szövetkezés" c. folyóiratban és más formában minden évben közzé teszi. A törvény biztosította előnyökből eddig a pályázati lehetőséget, valamint (az ingatlan vásárláshoz kapcsolódóan) az illeték- és építményadó mentességet használta ki. Az Alapítvány az Intézet keretei között a közhasznúság követelményének teljes mértékben eleget tesz.

A Kezelői Szervezet feladatait a Kuratórium látja el, összetétele megfelel a törvényi előírásoknak, benne az Alapítóktól független kurátorok többségben vannak, a testület működését a szuverenitás jellemzi, a működés zavartalanul folyik, összhangban áll a törvényes követelményekkel. Az Alapítvány nyitott, az alapítói kör bővíthető, ezt az Alapító Okirat és maga a gyakorlat egyformán kívánatossá teszi, általa a szövetkezeti tudomány reprezentáltsága, bázisa szélesedhet, csak úgy, mint anyagi alapja, mivel az alapítói tagság a törzstőkéhez való hozzájárulással kapcsolódik össze.

Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság által bejegyzett Alapító Okirata, valamint a Kuratórium által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között érvényesíti a Ptk, illetve a közhasznú szervezetekről rendelkező törvény előírásait, ezek szellemében fejti ki tevékenységét, vállal kötelezettségeket, s szerez jogosultságot. Az Alapítvány működése az Alapítók által az Alapító Okiratában rögzített célokkal, a közhasznúság követelményével, s belső szabályzataival összhangban áll.

Budapest, 2008. május 6

Bartus Pál s.k.
a Kuratórium elnöke
Dr. Pálfy Gyula s.k.
az Alapítvány képviselője


« Vissza a Közleményekhez