Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Közlemények

 

A Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 2009. évi közhasznú tevékenysége

A Fővárosi Bíróság az általa 315.sz. alatt nyilvántartásba vett Szövetkezeti Kutatási Alapítványt 2001. december hó 21.-i hatállyal közhasznú szervezetté minősítette. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény kötelezi a közhasznú jogállású szervezeteket, hogy az éves tevékenységüket értékeljék, s azt a létesítő okiratukban szabályozott módon tegyék közzé. A 2002. évet követően közzé tettek közül a legutóbbi: a 2009. év közlemény.

Az Alapítvány 2009. évi helyzetét, működését, különös tekintettel a közhasznú tevékenységére, a beszámolási évben a következők jellemzik:

Számviteli mutatók

A 2009. évi egyszerűsített mérlegben és eredmény-levezetésben szereplő adatok az év december 31.-i állapota szerint:

Mérleg
e. Ft.
Ingatlan értéke
28.142
Értékpapír és bankszámla egyenlege
74.832
Eszközök összesen
102.974
Induló tőke
9.900
Tőkeváltozás
99.354
Tárgyévi eredmény
- 6.280
Források összesen
102.974
Eredmény-kimutatás
Bevételek
6.577
Kiadások
12.857
Tárgyévi eredmény
- 6.280

Az elszámolt kamatbevétel a 2009. évben: 6.415.353 Ft. A kamatbevétel az előző évhez viszonyítva alacsonyabb szinten alakult, ami alapvetően a kamatláb jelentős ingadozásával, s a befektetett pénztőke némi csökkenésével függ össze.

A vagyon felhasználása

Az Alapítvány vagyonának hozadékát leginkább az alaptevékenysége szerinti működésre fordítja. Amennyiben ez a forrás nem fedezi az alapvető működés költségét, úgy a Kuratórium külön döntése alapján a hiány az alaptőkéből kerül kiegyenlítésre. Az alaptevékenység körébe a könyvtár és dokumentációs tár fenntartása, .a kutatás, a kutatásszervezés, a szakértői tevékenység, a kapcsolat fenntartása és fejlesztése, s az ezekhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosítása áll. Elsősorban alaptevékenységében "létezik" az Alapítvány, s jórészt e tevékenységében valósítja meg közhasznú munkálkodását:

1. Az év során folyamatos volt a könyvtári szolgáltatás, a könyvek kölcsönzése és a dokumentációk cseréje. Ez a munka az általános feladatok részévé vált. Tudatosan és elkötelezetten vállaltuk ezt a szolgáltatást, hiszen ez a legszélesebb közvetlen együttműködés kerete és formája.. Az e vonatkozású tevékenység (kiemelkedő fontossága ellenére) látványos produkcióként azonban soha sem jelent meg. A több, mint száz éves könyvanyag és dokumentáció, valamint (politikai és egyéb okok miatt ki nem adott) igen terjedelmes kéziratanyag ma is megfelelő forrás, s az is marad. Mindazt, amit e téren elkezdtünk és végeztünk, a jövőben is folytatjuk!

2. A tudományos munka, illetve a szakértői tevékenység sajátos viszonyaink és lehetőségeink, valamint a gyakorlat igényei szerint lényegében összekapcsolódott az Alapítványban. Mindkettő, vagyis a tudományos, illetve a szakértői aktivitás a Kuratórium által korábban elfogadott középtávú Kutatási terv részeként bontakozott ki a beszámolási időszakban:

a.) Tudományos igényű aktivitásunk a szövetkezetek szabályozásával összefüggő átfogó munkákban (könyv, s egyéb publikációk) kulminálódott a tárgy évben. Mögötte elkötelezett kutatók, szerzők álltak. A szövetkezeti kutatások, illetve az e tárgyú közép- és felsőfokú oktatás integrátorává vált az Intézet. Számos kérdéskörben foglalkoztunk a vidékfejlesztés, benne a szövetkezés időszerű elméleti és gyakorlati kérdéseivel. E téren azonban még csak a kezdeti lépéseket tettük meg. Több érvanyagunk szólt amellett, hogy a piac szabályai és a pozitív diszkrimináció a vidék, a szövetkezés indokolt területein, illetve az egyes szövetkezeti formák tekintetében az állam részéről újragondolást igényelnek.

b.) A tudományos munka gyakorlati megjelenése fejeződött ki az Intézet keretében megvalósult szakértői munkában. A belső szellemi kapacitást meghaladóan ezt jórészt a szövetkezeti ügy mellett elkötelezett tudósok, oktatók, szövetkezetpolitikai és jogi szakérték végezték

Célfeladatok végzése

A célfeladatok körében jelentős alapítványi források kerültek felhasználása. Elsősorban a kiadói tevékenység sorolható ide. E feladatkörben széleskörű tájékoztatásra, közvélemény-formálásra törekedett az Alapítvány. E téren nincs versenytárs, társvállalkozó, döntően az Alapítvány vállalja fel a szövetkezeti ügy tudományos képviseletét, s e fontos cél érdekében tudatosan vállal anyagi áldozatot. Az Alapítvány 2009. évi közhasznú tevékenységének része volt a "Szövetkezés" c. tudományos tájékoztató folyóirat XXIX. évfolyamának: a 2009/1-2 összevont számának megjelentetése és "A Szövetkezetek szabályozása Magyarországon (1875-2008)" c könyv kiadása:

a.) A folyóirat az egyetlen szövetkezeti elméleti (sok tekintetben gyakorlati) irodalmi forrás az országban. Kiadásának anyagi fedezetét a Kuratórium az alapítványi törzstőke terhére vállalta. Olyan vagyon felhasználás történik, amelynek céljához és szellemi hozadékához nem férhet kétség. A folyóirat vonatkozó száma, az abban közölt szakcikkek segítették a szövetkezeti mozgalom aktuális kérdéseinek tisztázását, helyesen orientálták a gyakorlatot, kezdeményező szerepet töltöttek be az érdekelt irányító állami szervek felé azzal, hogy a jelenen túl a jövő felé is fordították a figyelmet. A meggyőző írások a szerzők hitelességével is párosultak. Az orgánum az Alapítvány munkálkodásának fontos részét képezi, általa (a tudomány "nyelvén") párbeszéd bontakozott ki a szövetkezeti mozgalom és a társadalom (az állam) érdekelt tényezőivel. A folyóirat hiteles szereplője a szövetkezeti ügy képviseletének, olyan funkciót tölt be, amelyre ma nincs más vállalkozó. Az Alapítvány közel 500 e. Ft.-ot irányzott elő a folyóirat 2009.évi kiadására

b.) Az Alapítvány a könyv kiadásához 2.5 millió Ft.-ot hagyott jóvá a törzstőke terhére. Az előkészületekkor szűkebb felhasználói körre terveztünk. Bevétellel nem számoltunk, a könyvet térítésmentesen, az Alapítvány közhasznúsági szolgáltatásának keretében szándékoztunk eljuttatni a célfelhasználói kör számára. Abból indultunk ki, hogy a könyv és tartalma iránt a speciális felhasználók mutatnak majd érdeklődést. E csoportot eleve szűknek véltük. A gyakorlat azonban (örömünkre) másként alakult, az érdeklődés a tervezett felhasználói körön túl is megmutatott. Figyelmet érdemel, hogy a speciális szövetkezeti szabályozást tárgyaló terjedelmes könyv (600 old.) megismerésére nemcsak a témában beavatott szakmai körök (kutatók, jogászok, oktatók, stb.) részéről történt nem várt érdeklődés, hanem az állami intézmények és az irányító hatóságok is felfigyeltek a nagy ívű produkcióra. Ezeket nyugtázva a testület ígéretesnek mégis csak azt tekintette, hogy a szövetkezetek részéről átlagon felüli aktivitás mutatkozott a könyv iránt.

Támogatások

Az Alapítvány 2009. évi közel 10 millió Ft.-ot kitevő költségvetésének döntő részét (közvetlenül, vagy közvetve) az Alapító Okiratában vállalt közhasznú tevékenységre forditotta. Egyes feladatok megvalósítását az abban érdekelt szervezetek anyagi hozzájárulásukkal is támogatták a beszámolási időszakban A "Szövetkezés" 2009. évi számának kiadását az országos szövetkezeti érdekképviseletek és a Coop- Hungary Zrt. (együtt) 380 e. Ft.-al, "A szövetkezetek szabályozása Magyarországon c. könyv megjelentetését a Földművelésügyi Minisztérium 200 e. Ft.-al, a Magyar Iparszövetség (OKISZ) 200 e, Ft.-al, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) 50 e. Ft.-al támogatta. A Nemzeti Civil Alap az Alapítvány működését (pályázati keretek között) 200 e. Ft.-al támogatta.

Budapest, 2010. március 31

Szövetkezeti Kutatási Alapítvány
Kuratóriuma


« Vissza a Közleményekhez